top of page

Plakátování jako jediný formát nízkonákladové reklamy

KATEGORIE STAVEB PRO REKLAMU určených ke zprostředkování informace, která nemá reklamní povahu.


Naše asociace a její členové se často setkávají s nepochopením samotné podstaty plakátování jako jediného formátu nízkonákladové reklamy. Je zde tendence přistupovat k plakátování jako ke klasické komerční reklamě, do které však nespadá.


Plakátovací zařízení jsou stavby pro reklamu nesoucí informaci nekomerční povahy a jsou určené ke zprostředkování informace, která nemá reklamní povahu a podléhají výjimce podle §77 a 78 Pražských stavebních předpisů. Tato formulace se také objevuje v každém stanovisku památkářů (Odbor památkové péče MHMP a Národní památkový ústav), na jejichž základě členové APNR již 26 let provozují plakátování v Pražské památkové rezervaci a zóně (PPR a PPZ).


Citace z Pražských stavebních předpisů z r. 2016:


„Informace, která nemá reklamní povahu. Vybraná ustanovení se vztahují také na informační zařízení, neboť jejich umisťování má na kvalitu prostředí rovněž vliv, i když ve srovnání s komerční reklamou menší. Vzhledem k nedostatkům úpravy ve stavebním zákoně, který definuje reklamní a informační zařízení (omezené plošně do 8 m2 ) a stavbu pro reklamu, nikoliv však stavbu pro informaci, předpis rozlišuje kategorii staveb pro reklamu určených ke zprostředkování informace, která nemá reklamní povahu. Pro tyto stavby jsou pak oproti stavbám, které mají za cíl podporu podnikatelské činnosti, stanoveny některé úlevy. Do této skupiny budou patřit především stavby pro reklamu nesoucí informaci nekomerční povahy (např. informační tabule) či například některé umělecké instalace. Při posuzování, zda jde o stavbu pro reklamu určenou ke zprostředkování informace, která nemá reklamní povahu, bude stavební úřad vycházet z účelu stavby deklarovaného v žádosti o její umístění. Pro bližší specifikaci definice „reklamní povahy“ je uveden odkaz na § 1 odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, který definuje reklamu následovně: „Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, …“

Plakátování je také jediný památkáři povolený formát venkovních volebních kampaní v PPR a PPZ.


Naši klientelu tvoří nejrozmanitější pořadatelé a producenti uměleckého dění v Praze a ČR a to napříč všemi odvětvími a uměleckými žánry.


Máme za rok stovky klientů a z 90 % jsou to producenti, pořadatelé, umělci, včetně vzácných řemesel, kteří nedosáhnou ani na granty, ani na jiné sponzorské zdroje. Reklama komerčního zaměření, zejména v metru a jiných dopravních prostředcích, pro ně není jen finančně nedosažitelná, ale i méně významná. Většinou potřebují lokální reklamu v bezprostřední blízkosti místa konání akcí, jenž se z 90 % konají v PPR. Požadavek na kampaň často zní - plakáty přímo u místa konání.


Z velké části se jedná o menší kulturní subjekty a pořadatele, které nedisponují vlastním PR a marketingovým oddělením, plakátovací kampaně jsou i pro ně mnohem přístupnější.


Další neméně významnou výhodou plakátování je výrazná flexibilita oproti komerčním nabídkám, kde jsou výrazná omezení jak v objemu objednávek, tak i v čase. Často ani nejsou dodržena slíbená místa, když přijde lukrativnější poptávka.


Očekávání, že internet zcela nahradí outdoor se nenaplnila. Venkovní inzerce má stále velký význam hlavně pro kulturní a neziskové subjekty.

Kommentit


bottom of page