top of page

STANOVY ASOCIACE

Asociace plakátování nízkorozpočtové reklamy

 

STANOVY SPOLKU

 

 

Vedeni společným zájmem naplňovat poslání a účel níže v těchto stanovách uvedený, zakládáme k jejich uskutečňování spolek jako samosprávný dobrovolný svazek osob 

podle těchto Stanov :

 

§ 1 

Základní ustanovení 

 

1. Název Spolku zní:      

Asociace plakátování nízkorozpočtové reklamy

APNR

(dále jen "Spolek").

2. Spolek je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Sídlem Spolku je Praha 3, Baranova 18

4. Spolek se zakládá na dobu neurčitou a působí na celém území ČR.     

 

§ 2 

Účel a činnost Spolku

 1. Účelem Spolku je: 

rozvoj občanské společnosti a kulturního povědomí společnosti, skrze shromažďování a poskytování informací členům spolku, zájemcům i široké veřejnosti o kulturních a dalších společenských událostech.

2. Hlavní činností Spolku je vybudovat legální síť plakátování jako alternativu černému výlepu v ČR a integrovat ji do evropského systému prezentace kultury a veřejného zájmu pro nízkorozpočtové a neziskové organizace. 

Vytvořit alternativu komerční svítící reklamě - síť nosičů a digitálních médií, jenž nevytváří vizuální smog a je mobilní.

 Navázat na evropskou historickou tradici plakátování, jenž byla založená světovými osobnostmi výtvarného umění, jako byli H. Toulouse-Lautrec, S. Dali, P. Picasso, A. Mucha a další. 

 

Přinášet osvětu a trpělivě vysvětlovat všem, že plakátování nemá nic společného s komunikačním průmyslem, respektive obvyklou svítící komerční reklamou, ale je součástí kulturního života. Tato symbióza se nejvýrazněji projevila v době opatření proti Covid 19, kdy se odmlčela divadla, výstavy, koncerty a veškeré veřejně prospěšné aktivity a s nimi "bílou prázdnotou zely plakátovací plochy".

Nekonkurujeme komerční reklamě a na rozdíl od Asociace českých reklamních agentur (viz PROHLÁŠENÍ KOMUNIKAČNÍHO PRŮMYSLU A VÝZVY VLÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9.4.2020), deklarujeme naprosto jiné cíle a poslání plakátování.  

Proč nejsme komerční?

a) Nezajišťujeme prodej zboží ani nepodílíme se na jeho propagací, nejsme součásti konzumního života společnosti ani se ne podílíme 170mlrd na ekonomice ČR. 

b) Spolu s kulturní obci vytváříme kulturní hodnoty, jenž mají nadčasovou dimenzí, a společně se podílíme na kulturním dědictví národa.

Do běžného života přinášíme lidem kulturní vyžití a v době svobodných voleb se podílíme na volebních kampaních, resp. politickém dění země a její demokratickém uspořádání .    

c) Zákon umožňuje komerční reklamě min. 30% podíl pravdivé informaci. Naše inzerce je 100%."

 

komplex vzájemně provázaných a neoddělitelných aktivit přímo naplňujících účel spolku, jež spočívají mimo jiné v provozování systémů informačního servisu veřejnosti a uskutečňování informačních kampaní směřujících k dosažení účelu spolku. 

3. Spolek působí jako veřejně prospěšná právnická osoba.

 

§ 3

Členství 

1. Členem Spolku může být každý člověk, který souhlasí s posláním a účelem Spolku a je rozhodnut se podle svých možností podílet na jejich uskutečňování, přijme-li jej Spolek za člena. Za týchž podmínek se členem může stát též právnická osoba. 

2. Členství je dobrovolné. Nikdo nesmí být nucen ke členství proti své vůli. 

3. Členství vzniká přijetím za člena, o kterém rozhoduje Valná hromada, zpravidla na základě podané písemné přihlášky uchazeče o členství.

4. Členství zaniká:

a) vystoupením člena ze spolku,

b) vyloučením ze Spolku,

c) smrtí či zánikem člena.

5. Dokladem členství je potvrzení o členství vydané Předsedou.    

    

§ 4 

Práva a povinnosti členů   

1. Člen Spolku má zejména právo:

a) účastnit se s hlasem rozhodujícím jednání Valné hromady,

b) aktivně se podílet na plnění účelu a poslání Spolku,

c) předkládat Spolku návrhy a náměty pro činnost Spolku. 

 

2. Člen Spolku má zejména povinnost:

a) jednat v souladu s těmito stanovami a rozhodnutími orgánů Spolku v mezích jejich působnosti, 

b) aktivně se podílet na plnění účelu a poslání Spolku,

c) přispívat Spolku členskými příspěvky, jejichž výši stanoví Valná hromada, 

d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Spolku.  

 

§ 5

Orgány Spolku

Spolek je spravován těmito svými orgány:

Valná hromada,

Předseda  a Místopředseda.

§ 6

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku a má působnost a pravomoc ve všech záležitostech Spolku, nejde-li o záležitost výslovně svěřenou jinému orgánu.

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové Spolku. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň poloviny všech členů Spolku. Valná hromada přijímá usnesení hlasováním; usnesení je přijato, vysloví-li se pro jeho přijetí nadpoloviční většina přítomných členů. Hlasy všech členů jsou si rovné. 

3. Valná hromada v mezích těchto stanov rozhoduje ve všech záležitostech Spolku a svými rozhodnutími stanovuje povinnosti členům Spolku a stanovuje též úkoly ostatních orgánů a činovníků Spolku při správě Spolku. Valná hromada zejména:

a) schvaluje plán budoucí činnosti Spolku a rozpočet Spolku 

b) projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období,

c) rozhoduje o přijetí člena, přezkoumává a může zrušit rozhodnutí o vyloučení člena 

d) schvaluje výši členských příspěvků

e) volí z řad členů Předsedu a Místopředsedu a odvolává jej/je

4. Valná hromada má též působnost kontrolní komise spolku podle zákona. 

     

§ 7 

Předseda 

1. Předseda je statutárním orgánem Spolku a zastupuje Spolek ve všech záležitostech. 

2. Předseda je též řídícím orgánem Spolku a rozhoduje ve všech záležitostech Spolku; vyžaduje-li řádná správa záležitostí Spolku faktické či právní jednání a nezajistila-li záležitost jinak svým rozhodnutím Valná hromada, učiní vše potřebné Předseda osobně nebo prostřednictvím jiné osoby.

3. Předseda rozhoduje o vyloučení člena Spolku pro hrubé či opakované porušení povinností člena

4. Předseda je podřízen Valné hromadě a té se i ze své činnosti zodpovídá. 

5. Funkční období Předsedy trvá na dobu neurčitou a zaniká odstoupením, a to po uplynutí dvou měsíců od doručení oznámení resignace, nebo odvoláním z funkce nebo volbou jiné osoby do funkce Předsedy. 

6. V nepřítomnosti Předsedy náleží jeho působnosti a pravomoci Místopředsedovi, který je v tomto případě též oprávněn Spolek ve všech záležitostech zastupovat navenek. V ostatním platí ustanovení o Předsedovi přiměřeně i pro Místopředsedu.

     

§ 8 

Hospodaření   

1. Spolek je osobou nezaloženou za účelem vytváření a rozdělování zisku. Případný zisk z činnosti, sponzorské dary a jiné příjmy použije pro svou činnost a k dosahování svého účelu.

2. Příjmy Spolku tvoří zejména:

a) členské příspěvky

b) dary fyzických a právnických osob

c) příjmy z grantů a dotací

d) jiné výnosy z činnosti a majetku Spolku. 

3. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu Spolku. 

4. Spolek na požádání umožní kterémukoliv členu nahlédnout do záznamů a dokladů o majetkových poměrech Spolku.     

 

§ 9 

Zvláštní a závěrečná ustanovení 

1. Rozhodnutí 

a) o zrušení Spolku a o použití likvidačního zůstatku

b) o přeměně Spolku

c) o změně Stanov Spolku  

náleží Valné hromadě; takové rozhodnutí vyžaduje pro přijetí souhlas alespoň poloviny všech členů Spolku. 

2. Předseda provede všechny úkony, jichž je třeba k naplnění rozhodnutí podle předchozího odstavce 1, zejména v případě zrušení Spolku jmenuje likvidátora.   

3. Uprázdní-li se funkce Předsedy, stává se Předsedou Místopředseda; v takovém případě se svolá zasedání Valné hromady na den co nejbližší. 

4. Kolektivní orgány spolku mohou rozhodovat též mimo zasedání pomocí prostředků komunikace na dálku, to neplatí pro záležitosti, pro něž tuto formu vyloučí orgán svým rozhodnutím. 

5. Ustanovení zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dalších zákonů o členské schůzi, se pro Spolek a jeho orgány nepoužijí. 

6. Spolek má právo se v souladu se svým účelem obracet na státní orgány s peticemi a žádostmi a účastnit se soudního či správního řízení v případech, kdy tak zákon umožňuje. 

 

* * *

 

Zakladatelé Spolku jako jeho zakládající členové níže uvedeného dne schválili tyto Stanovy ve smyslu ustanovení § 218 občanského zákoníku a tímto okamžikem se Spolek zakládá, což všichni zakladatelé potvrzují připojením svých podpisů 

bottom of page